Login

Piotr Kudzia

Year Hills

2019/20 2018/19 2017/18
Olympics & World Champs

Date What Host Pos SJ-pos CC-Pos Discipline
2020-03-12 COC Nizhniy Tagil 35 34 35 Gundersen HS97/15Km
2020-03-11 COC Nizhniy Tagil 35 19 37 Gundersen HS97/10Km
2020-03-08 WJC Oberwiesenthal 7 5-3 13 Team HS105/4x5km
2020-03-04 WJC Oberwiesenthal 30 28 36 Gundersen HS105/10Km
2020-02-02 COC Planica 31 10 44 Gundersen HS138/10Km
2020-02-01 COC Planica 40 6 49 Gundersen HS138/10Km
2020-01-26 COC Rena 34 13 43 Gundersen HS109/10Km
2020-01-25 COC Rena 42 22 46 Gundersen HS109/10Km
2020-01-19 COC Klingenthal 35 29 36 Gundersen HS106/10Km
2020-01-18 COC Klingenthal 36 22 47 Gundersen HS106/10Km
2020-01-12 COC Oberwiesenthal 33 6 47 Gundersen HS105/10Km
2020-01-11 COC Oberwiesenthal 40 11 47 Gundersen HS105/10Km
2019-09-08 GP Planica 47 43 47 Gundersen HS138/10Km
2019-09-07 GP Planica DSQ - - Gundersen HS138/10Km
2019-09-01 GP Oberhof 44 29 45 Gundersen HS140/10km
2019-08-31 GP Oberhof 42 17 46 Gundersen HS140/10km
2019-08-28 GP Klingenthal 44 28 51 Mass Start HS140/10km
Date What Host Pos SJ-pos CC-Pos Discipline
2019-02-17 COC Rena 44 34 45 Gundersen HS111/10km
2019-02-16 COC Rena 40 17 44 Gundersen HS111/10km
2019-02-10 COC Eisenerz 41 13 46 Gundersen HS109/10km
2019-02-09 COC Eisenerz 9 6-3 9 Team HS109/4x5km
2019-02-08 COC Eisenerz 48 12 51 Gundersen HS109/10km
2019-01-27 WJC Lahti 42 13 48 Gundersen HS100/10km
2019-01-25 WJC Lahti 13 9-1 13 Team HS100/4x5km
2019-01-23 WJC Lahti 37 15 35 Gundersen HS100/5km
2019-01-05 COC Klingenthal 36 5 54 Gundersen HS140/10km
2019-01-04 COC Klingenthal 54 30 60 Gundersen HS140/10km
2018-08-25 GP Oberstdorf 52 18 52 Gundersen HS137/10km
2018-08-24 GP Oberstdorf 48 41 48 Gundersen HS137/10km
Date What Host Pos SJ-pos CC-Pos Discipline
2018-02-03 WJC Kandersteg 34 28 48 Gundersen HS106/5km
2018-02-01 WJC Kandersteg 12 6-2 12 Team HS106/4x5km
2018-01-30 WJC Kandersteg 36 12 51 Gundersen HS106/10km
2017-12-17 COC Steamboat Springs CO 42 9 44 Gundersen HS75/10km
2017-12-16 COC Steamboat Springs CO 41 14 43 Gundersen HS75/10km
2017-12-15 COC Steamboat Springs CO 43 8 43 Gundersen HS75/10km
Date What Host Pos SJ-pos CC-Pos Discipline
2020-03-08 WJC Oberwiesenthal 7 5-3 13 Team HS105/4x5km
2020-03-04 WJC Oberwiesenthal 30 28 36 Gundersen HS105/10Km
2019-01-27 WJC Lahti 42 13 48 Gundersen HS100/10km
2019-01-25 WJC Lahti 13 9-1 13 Team HS100/4x5km
2019-01-23 WJC Lahti 37 15 35 Gundersen HS100/5km
2018-02-03 WJC Kandersteg 34 28 48 Gundersen HS106/5km
2018-02-01 WJC Kandersteg 12 6-2 12 Team HS106/4x5km
2018-01-30 WJC Kandersteg 36 12 51 Gundersen HS106/10km

Info

Name Piotr Kudzia
Nation Poland
Born21 y (28.Nov 2000)
Results2018 - 2020